Professionals

Voor professionals zijn een aantal documenten beschikbaar. Zie de links in onderstaande onderwerpen. 

Meerjarenbeleidsplan VSV Regio IJssel-Vecht 2021-2024
Om onze wettelijke opdracht uit te voeren, onze regionale visie en doelstelling te realiseren en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, is er door de samenwerkende gemeenten van regio IJssel-Vecht een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Downloaden.

Uitvoeringsmemo 2017-2018
Om de regionale samenwerking nog beter vorm te geven, is er een regioconsulent die de leerplicht- en RMC-taken op de toegewezen scholen vormgeeft. De regioconsulent heeft een belangrijke centrale rol op het terrein van preventie en is op school een belangrijke vertegenwoordiger namens de regio. De uitvoeringsmemo beschrijft de aanleiding, het doel en de preventieve taken van de regioconsulent. Downloaden

Factsheet 010 IJssel-Vecht 2019-2020
Definitieve cijfers over het voortijdig schoolverlaten in regio IJssel-Vecht 2019-2020. In de rapportage informatie over voortijdig schoolverlaten naar onderwijssoort, niveau en gemeenten. Downloaden

Verzuimkaart 2017-2018
De verzuimkaart die de mbo-scholen in de regio IJssel-Vecht en Noord-West Veluwe hanteren. Downloaden

MAS
De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop. Downloaden

Protocol Schoolverzuim
Dit verzuimprotocol is het resultaat van een project van scholen voor v(s)o en BVE, van leerplichtambtenaren en van medewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in de regio IJssel-Vecht. Het kwam tot stand na schoolbezoeken op vrijwel alle scholen in de regio en na overleg met de leerplichtambtenaren. De insteek is dat alle scholen en de leerplichtafdelingen van alle gemeenten in de regio IJssel-Vecht zich verbinden aan de integrale invoering en toepassing van dit protocol. Downloaden

Protocol thuiszitters
Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt om een integrale aanpak. Naast ouders/verzorgers spelen drie partijen een sleutelrol in de aanpak van het thuiszitten. De school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar krijgen door samenwerking de benodigde kennis en informatie over een leerling en andere betrokkenen. Het is daarom van belang dat een thuiszittende leerling bij al deze partijen goed in beeld is. Dit protocol kwam tot stand op initiatief van onderwijs en gemeenten. Downloaden.