Wat doen wij?

De hoofdtaken van RMC regio IJssel-Vecht zijn het uitvoeren van de Leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Uitvoeren Leerplichtwet
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. De leerplichtambtenaren in onze regio zien er op toe dat alle leerplichtigen naar school gaan. De begrippen ‘preventie’, ‘zorg’ en ‘helder handhaven’ staan hierbij centraal. Naast de handhavingstaak is er veel ruimte voor de maatschappelijke zorgtaak.

Ook preventief geven onze leerplichtambtenaren advies over de Leerplichtwet en behandelen zij verlof- en vrijstellingsverzoeken. Het grootste deel van de tijd zijn leerplichtambtenaren, samen met hun samenwerkingspartners, actief bezig een oplossing te vinden voor problemen of belemmeringen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen.

Aanpak voortijdig schoolverlaten
De doelgroep waarop het RMC zich richt zijn jongeren van 18 tot 23 jaar die de school voortijdig (dreigen te) verlaten. Ook richten we ons op jongeren die: óf langer dan één maand aaneengesloten niet naar school zijn geweest óf die door de school als risicoleerling zijn aangemerkt.

Het RMC wil het voortijdig schoolverlaten verminderen met een sluitende aanpak voor al deze jongeren. Daarbij gaat het om drie taken:

  • Sluitend melden en registreren van alle jongeren van 18 tot 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben behaald.
  • Benaderen en zorgdragen voor de begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, werk of een combinatie daarvan.
  • Coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.

5 tot 18-jarigen
Naast de wettelijke RMC-doelgroep, richten wij ons vanuit de regionale samenwerking ook op de doelgroep van de Leerplichtwet, de 5 tot 18-jarigen (met de kwalificatieplicht voor de 16 tot 18-jarigen). Immers: een vroegtijdige signalering en aanpak van verzuim op jongere leeftijd geeft meer kans op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en thuiszitten op latere leeftijd. In de regionale samenwerking werken we met een eenduidige regionale aanpak van de brede doelgroep.

23 tot 27-jarigen
De jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar willen wij echter niet zomaar ‘loslaten’, ondanks dat het begeleiden van de jongeren boven de 23 jaar geen wettelijke taak is van het RMC.
Uit de praktijk blijkt echter dat deze jongeren ook nog de nodige sturing vragen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij de instanties de jongere een uitkering weigeren en terugsturen naar school. De kans is groot dat, wanneer deze jongere de aansluiting met school niet vindt, hij of zij - mogelijk zonder startkwalificatie - uitvalt.
RMC speelt bij de overdracht van 23-jarige jongeren een belangrijke rol in de integrale ketenaanpak van onderwijs en gemeenten (zorg en werk en inkomen). Dit is dan ook één van onze speerpunten.