Regionale programma’s

Meerjarenbeleidsplan
Om onze wettelijke opdracht uit te voeren, onze regionale visie en doelstelling te realiseren en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, hebben wij de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd:

 1. Implementeren van samenwerkingsniveau 1: kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van Leerplicht- en RMC-functie.
 2. Aansluiting ondersteuningsstructuur vo- en mbo-scholen met de lokale toegangen.
 3. Gezamenlijke agenda onderwijs/RMC/jeugdwerkloosheid.
 4. Oud-VSV’ers in beeld houden en (blijven) activeren.
 5. Thuiszitters.
 6. Ouderbetrokkenheid.
 7. Deskundigheidsbevordering.
 8. Communicatie naar jongeren, ouders en professionals.

Bij elk speerpunt hebben wij een beleidsuitgangspunt geformuleerd. Deze beleidsuitgangspunten vertalen we in een jaarlijks uitvoeringsplan.

Meer weten over ons Meerjarenbeleidsplan? Kijk hier.

VSV-programma
Contactschool Deltion College en contactgemeente Zwolle zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vormgeven van de regionale VSV-aanpak. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is praktisch vormgegeven in de Stuurgroep VSV en de Regiegroep VSV: hierin zijn alle partijen (en projecten) vertegenwoordigd.
Het doel is een verdere reductie van voortijdig schoolverlaten met concrete, op een betere ondersteuning van jongeren, gerichte maatregelen. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op een verbeterde samenwerking met partners in de regio.

De maatregelen van het programma ‘VSV 2016-2020’ zijn:

• Ondersteunen en versterken LOB
Afgelopen jaren is sterk in gezet op Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en wordt niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken:

 1. Het gebruik van meelopenmbo.nl: een platform waarop vo-, vso- en pro-leerlingen kunnen aangeven mee te willen lopen in de mbo-beroepspraktijk.
 2. Het stimuleren van het verbeteren van het onderdeel 'werknemersvaardigheden' in het curriculum van vo, vso, pro en mbo.
 3. Het doorontwikkelen van het voormalig convenantproject 'Mentoring@work'.

• Verzuimaanpak 2.0
De samenwerking rond schoolverzuim (verzuim 18-, verzuim 18+ en ziekteverzuim) loopt al jaren en is opgenomen in het reguliere werk. De volgende stap in de verzuimaanpak is sterker sturen op tijdige en kwalitatief goede verzuimopvolging en melding in het vo, vso, pro en mbo en verder verbeteren van de samenwerking met de Leerplicht/RMC.
Op basis van onderzoek naar de verzuimaanpak op de werkvloer binnen de teams in het mbo is bekeken welke inzet op welke vestiging nodig is. De huidige werkagenda ‘Verzuim mbo’ kan hierin voortgang krijgen.

De gemeenten hebben vanaf schooljaar 2016-2017 vaste contactpersonen ten aanzien van leerplicht en vanuit het RMC voor de hele regio IJssel-Vecht. Per vestiging van het vo, vso, pro en mbo wordt, in een samenwerking van school en gemeente, bekeken welke inzet van beide partijen nodig is om verzuim nog beter op de kaart te zetten en te bestrijden.
Het betreft regulier werk van beide partijen. Nieuw is de uitbreiding van de samenwerking en het ontwikkelen van verbeterplannen per vestiging. Daarnaast stimuleren we intervisie tussen RMC en vo, vso, PrO en mbo. Om kracht te zetten achter dit proces is een maatregel opgenomen en monitoren we de voortgang.

• Van onderwijs naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en zorg (SMP)
Het verminderen van voortijdig schoolverlaten en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren in een kwetsbare positie. Het gaat hierbij om de overgang van PrO/vso/Entree/bbl/vmbo-bb naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, dagbesteding en zorg. Daarnaast het ondersteunen van mbo-uitvallers (niveau 2) naar de arbeidsmarkt.
Het ideaal is leerwerkbanen met uitzicht op vast werk en een integrale aanpak inclusief ouders en zorgpartners. De VSV-programmagelden worden niet ingezet voor arbeidsmarkttoeleiding, maar voor versterking van het netwerk en planvorming voor het uitbreiden van de schakel/makelpool die in samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf, RMC regio IJssel-Vecht en het onderwijs is opgezet. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd binnen de schakel/makelpool waarin consulenten uit de arbeidsmarktregio en onderwijs zijn vertegenwoordigd.

• (Warme) overstap en versterken intake
Door het versterken van de (warme) overstap (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, Werk &Inkomen-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake voorkomen we uitval.

Bij de overstap van het vo, vso en PrO naar het mbo bepaalt de jongere zelf welke informatie hij/zij in zijn Paspoort voor Succes aan het vervolgonderwijs doorgeeft. Hij bespreekt dit met zijn ouders/verzorgers en de mentor van het vo.

In bepaalde situaties vindt een gezamenlijke intake plaats met jongere, ouders, gemeente en scho(o)l(en).

Samen bepalen we waar de jongere binnen school/arbeid het meeste op zijn plek is en welke ondersteuning hij ontvangt.
Verder wordt de intakeprocedure doorontwikkeld waardoor het overdrachtdossier (Paspoort voor Succes), ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van de gemeente een stevige plek krijgt. Daarnaast kijken we of het softwareprogramma Intergrip breder in te zetten is door de vo-mbo-overdracht te versterken met een digitaal overstapdossier en de overdrachtsmomenten te monitoren.

• Softwareprogramma Intergrip
Door samen te werken op de overdrachtsmomenten in de schoolcarrière gaan we uitval tegen. Afgelopen jaren is ingezet op de overgang vo/vso-mbo (Intergrip en zomeracties). Deze overgang wordt inmiddels goed gemonitord en is opgenomen in reguliere processen. Het softwareprogramma Intergrip ondersteunt hierbij. In dit programma wordt deze inzet gecontinueerd en verbreed naar de andere overdrachtmomenten onderwijs-onderwijs.

• Plusvoorziening
Het verminderen van voortijdig schoolverlaten door gerichte aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie met multiproblematiek. In Zwolle hebben Deltion College en Landstede MBO een 'rebound achtig'-traject.
Om de jongere zijn diploma te laten behalen, wordt binnen dit traject intensief samengewerkt met zorgstructuren in en om school en gezin. De voorziening staat open voor leerlingen/studenten van de eigen en andere instellingen uit de regio. In Hardenberg bieden het Alfa-college en het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel (voortgezet onderwijs) dit traject.

• Jongerenteam
Jongeren die zelf voortijdige schoolverlater zijn geweest en nu hun school hervat of afgemaakt hebben, delen hun ervaringen op school. Resultaat is meer openheid rondom voortijdig schoolverlaten in de klas, het bespreekbaar maken van problemen en oplossingen en hierdoor preventie van voortijdig schoolverlaten. Jongeren nemen deze boodschap eerder aan van leeftijdsgenoten/ervaringsdeskundigen (peergroup).

• Onderzoek nieuwe maatregelen
Binnen deze maatregel is budget gereserveerd voor onderzoek naar mogelijke maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De Stuurgroep VSV besluit over het inzetten van de middelen. Ideeën voor onderzoeken zijn:

 1. Summer school: jongeren worden bijgespijkerd, krijgen structuur en persoonlijke begeleiding waardoor ze na de zomervakantie verder gaan en hun diploma halen.
 2. Thuiszitters: verdiepend onderzoek naar de achtergronden van thuiszitters, ook degenen die op ‘langdurig ziek’ gemeld staan.
 3. Taal- en rekenachterstand: mogelijkheden onderzoeken om binnen vo en mbo uitval op het niveau van taal en rekenen te voorkomen.

• Oud-VSV’ers
Het terugleiden van jongeren die eerder zonder diploma zijn uitgevallen (oud-VSV’ers) is van groot belang voor gemeenten, onderwijs en werkgevers. Met name bij jongeren die geen werk, actuele schoolinschrijving en/of substantieel inkomen hebben, is maatschappelijke uitval een groot risico. Het in beeld brengen, bereiken en duurzaam terugleiden van deze jongeren naar een opleiding of werk is maatschappelijk van groot belang. Het gaat bij oud-VSV’ers altijd om jongeren in een kwetsbare positie.

Meer weten over ons VSV-programma? Kijk hier.