Regionale programma’s

Meerjarenbeleidsplan
Om onze wettelijke opdracht uit te voeren, onze regionale visie en doelstelling te realiseren en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, hebben wij de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd:

  1. Implementeren van samenwerkingsniveau 1: kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van Leerplicht- en RMC-functie.
  2. Aansluiting ondersteuningsstructuur vo- en mbo-scholen met de lokale toegangen.
  3. Gezamenlijke agenda onderwijs/RMC/jeugdwerkloosheid.
  4. Kansen voor VSV (voorheen oud-VSV) oud-VSV'ers* in beeld houden en (blijven) activeren.
  5. Thuiszitters.
  6. Ouderbetrokkenheid.
  7. Deskundigheidsbevordering.
  8. Communicatie naar jongeren, ouders en professionals.

Bij elk speerpunt hebben wij een beleidsuitgangspunt geformuleerd. Deze beleidsuitgangspunten vertalen we in een jaarlijks uitvoeringsplan.

Meer weten over ons Meerjarenbeleidsplan?  Kijk hier

*langer dan 1 jaar voortijdige schoolverlater (VSV'er)

Vervolgaanpak
Gemeenten én scholen in een RMC-regio hebben de wettelijke taak om elke vier jaar een regionaal programma op te stellen en uit te voeren met als doel gezamenlijk voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar te voorkomen en te verminderen.

In de RMC-regio IJssel-Vecht willen we ons vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid inzetten om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en hen duurzaam naar werk te begeleiden. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden. Het uitgangspunt in van de samenwerkende

organisaties is dat het belang van de jongere altijd centraal staat. Daarvoor is het nodig om nét iets verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisatie en wettelijke verantwoordelijkheid.

We zetten ons daarom in de periode 2021 – 2024 wederom in om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen en de jongeren in de regio zo goed mogelijk te begeleiden richting een startkwalificatie. Onze inzet beschrijven we in de Vervolgaanpak VSV 2020-2024.

Contactschool Deltion College en contactgemeente Zwolle zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vervolgaanpak. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is praktisch vormgegeven in de Stuurgroep VSV en de Regiegroep VSV: hierin zijn alle partijen (en projecten) vertegenwoordigd.

Meer weten over de Vervolgaanpak?  Kijk hier