Verzuim

Je kind is verplicht om elke schooldag, volgens het lesrooster, naar school te gaan. Gebeurt dit niet en is er geen afmelding bij school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Scholen zijn verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding doet een melding zodra je kind in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

  • Is je kind niet op school en is hiervoor geen geldige reden? Of voldoet de reden niet aan de gestelde voorwaarden? Dan ben je (tot zijn/haar 18e jaar) samen met je kind (vanaf 12 jaar) strafbaar.
  • De rechter kan je leerplichtige kind vanaf 12 jaar een taakstraf of geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook als ouder of verzorger kun je een geldboete krijgen. Deze kan oplopen tot € 3.900,-. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.
  • Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.
  • Alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar zonder startkwalificatie (diploma): de leerplichtambtenaar kan het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet hij als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen.

Meer weten over schoolverzuim? Kijk hier.