Verlof en vrijstelling

School is geen luxe maar noodzaak. Onderwijs biedt je kind kansen om verder te komen in het leven.

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de spelregels voor deelname aan het onderwijs. Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan, maar meestal niet. Een huwelijk in de familie, vakantie buiten de schoolvakanties om, verlof na overlijden van een familielid kan een reden zijn om vrij te krijgen.

Verlof
Verlofaanvragen moet je schriftelijk en ten minste 8 weken van tevoren indienen. Dit doe je bij de directeur (voor extra verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (voor extra verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen). Als je deze termijn niet aanhoudt, moet je beargumenteren waarom niet.

Houd rekening met het volgende:

 • De directeur of leerplichtambtenaar kan voorwaarden stellen aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De directeur of leerplichtambtenaar moet de toestemming of afwijzing schriftelijk vastleggen. Bij een afwijzing moet de directeur of leerplichtambtenaar dit goed motiveren.
 • Als ouder of verzorger moet je bij een aanvraag, voor zover in redelijkheid mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Is de tekst in een andere taal dan het Nederlands opgesteld? Dan moet de tekst vertaald zijn door een beëdigd vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • Als er gewichtige omstandigheden zijn kan verlof kan ook worden toegekend voor de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrijstellingen
Wanneer hoeft je kind niet naar school? Als je kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school.

Er zijn drie soorten vrijstelling:

 • Vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs.
 • Vrijstelling van inschrijving op een school.
 • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

In een aantal gevallen kunnen ouders/verzorgers zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht. De leerplichtambtenaar bekijkt vervolgens of het beroep op vrijstelling aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan is er een vrijstelling van rechtswege.

Vrijstelling kan bij:

 • Psychische en/of lichamelijke klachten.
 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen.
 • Onderwijs in België of Duitsland.
 • Rondreizen voor baan.

De vrijstelling geldt telkens voor 1 schooljaar.

Meer weten over verlof en vrijstellingen? Kijk hier.