Leerrecht en kwalificatieplicht

Leerplichtwet
De Leerplichtwet geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar.

  • Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is, tot:
    - het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar is geworden, óf:
    - tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier korter over gedaan heeft. Na de leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden.
  • De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Wel gelden voor hen de regels van de school over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.
  • Als ouders/verzorgers kun je een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan.

Kwalificatieplicht
Een kind is niet alleen leerplichtig, hij of zij heeft ook een kwalificatieplicht.
Deze kwalificatieplicht geldt tot zijn of haar 18e verjaardag of tot het moment je kind een startkwalificatie heeft behaald. Zodra je kind 16 is kan hij of zij dus nog niet stoppen met school.

Een startkwalificatie is een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Met een startkwalificatie heeft je kind een grotere kans op een leuke baan.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die:

  • In het voortgezet speciaal onderwijs het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebben gevolgd, of:
  • Een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebben.
  • Op verzoek van hun ouders/verzorgers worden uitgeschreven van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs arbeid/dagbesteding voordat de leerling 18 jaar is.

Hulp van leerplichtambtenaar en RMC
De leerplichtambtenaren en RMC-consulenten zijn er ook voor ouders/verzorgers. Zijn er bijvoorbeeld problemen waardoor je kind niet naar school gaat? Samen met jou zoeken we naar oplossingen. Wij willen namelijk dat je kind zich ontwikkelt en zo mogelijk een startkwalificatie behaalt.

Is je kind tussen de 18 en 23 jaar en wil of kan hij of zij niet meer naar school? Of is je kind zonder diploma van school gegaan?
Ook dan kan de RMC-consulent je helpen. Samen met je kind kijken we naar wat er op dit moment nodig en mogelijk is. Om te bepalen waar de interesses, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van je kind liggen, kan je kind een assessment doen. Deze zogeheten Educatiemeter is een test die je kind online doet.

Heb je vragen hierover? Neem dan gerust contact op met de leerplichtambtenaar of de RMC-consulent van je gemeente.

Meer weten over de leerplicht en de kwalificatieplicht? Kijk hier.